Hvad er en nationalpark?

Begrebet nationalpark er ikke en beskyttet titel. Har man lyst, kan man udnævne sin egen baghave som nationalpark, og derfor findes der internationale retningslinjer for, hvad en nationalpark bør være

Af: Jon Detlefsen

Umiddelbart er det ret simpelt at definere nationalpark-begrebet. IUCN (Den Internationale Union for Naturbeskyttelse) har sammen med FN udstukket klare retningslinjer og definitioner for naturbeskyttelse. Tanken er at skabe fælles konsensus for bevaringen af verdens værdifulde og truede naturområder. I IUCN-regi ligger en nationalpark næsthøjest på listen over naturbeskyttelsesgrader.

Logoet og bestyrelsen er selvfølgelige elementer i en dansk nationalpark. Det naturbevaringsmæssige indhold følger – måske – hen ad vejen… Foto: Jon Geriche Detlefsen.

Nationalparker er natur
Ifølge IUCN og FN er en nationalpark:

”Et naturligt land- eller vandområde udpeget for at:
(a) beskytte den økologiske helhed af et eller flere økosystemer for nuværende og fremtidige generationer

(b) udelukke udnyttelse eller erhverv som er skadelig for formålet med udpegningen af området, og

(c) skabe et fundament for åndelige, videnskabelige, uddannelsesmæssige, rekreative og besøgsmuligheder, som alle skal være miljømæssigt og kulturelt forenelige.”

For at leve op til IUCN-standarder, må en nationalpark ikke indeholde aktiviteter, som er skadelige for beskyttelsen af den biologiske og den økologiske helhed.

I Tyskland følges IUCN’s retningslinjer for nationalparker. I den tyske pendant til Nationalpark Vadehavet, Wattenmeer, med et vadehav, der, i modsætning til det danske, findes på UNESCOs verdensarvsliste, findes kun landbrug i ekstensiv form, som har til formål at opretholde natur og dyreliv.

Den danske Nationalpark Vadehavet inkluderer intensivt landbrug, byer, sommerhusområder og menneskesværmende turistområder.

Rammelov
Nationalparkloven er en rammelov, hvilket betyder, at det er de samme love og regler, der gælder for beboelse, industri og landbrug, uanset på hvilken side af nationalpark-grænsen, man befinder sig. Og det er de samme love og regler, der gælder i områderne i dag, som før de blev nationalparker. Reelt består en dansk nationalpark af et logo og en bestyrelse uden nogen juridiske beføjelser.

Lovens formål på naturområdet er omfattende, men det er på lokalt plan, i hver enkelt park uafhængigt af hinanden, at loven skal tolkes og implementeres.

Den danske nationalpark-tanke er baseret på holdning frem for regler. Håbet er, at vi danskere vil lære at holde af naturen, at bevidstheden om nationalparkerne og den enestående natur vil øge det natur-bevaringsmæssige fokus, og at nationalparkerne med tiden vil få status og udvikle sig som enestående, naturmæssige perler.

Danmark går egne veje
Danmark følger ikke IUCN’s retningslinjer. En dansk nationalpark omfatter ifølge Naturstyrelsen:

”Nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber. Områder, som både betyder noget for os danskere, men som også har og vil få international opmærksomhed og betydning.”

Danmark har sin egen fortolkning af, hvad en nationalpark er. Naturstyrelsen skriver blandt andet, at formålet med de danske nationalparker er:

”At sikre, at områdernes landskaber, de geologiske formationer og de kulturhistoriske værdier ikke går tabt – men netop bliver bevaret og gjort synlige, så de kommer alle til gode.”

Og:

”Nationalparkerne vil kunne medvirke til at styrke den lokale, erhvervsmæssige udvikling, f.eks. i form af øget turisme.”

Et af formålene med danske nationalparker er at ‘bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet’. Her ligger den afgørende forskel på en dansk nationalpark og en nationalpark efter IUCN-standarder, og her ligger en væsentlig årsag til konflikt i den danske nationalpark-debat.

Kultur inkluderer gylletanke
Fordi ordet kultur og kulturlandskab indgår i den danske nationalpark-lovgivning, kan alt menneskeskabt, for eksempel byer, industri, gylletanke, svinefarme og intensivt landbrug, som benytter konventionelle dyrkningsmetoder med sprøjtegifte, indgå i en nationalpark.

Der findes ikke nye, lovgivningsmæssige, naturbevarende tiltag i den danske nationalparklov. De fredede områder i nationalparkerne er internationale habitatsområder, som var beskyttede i forvejen, og intet har at gøre med oprettelsen af nationalparker.

Det nævnes ikke klart, om aktiviteter i nationalparkerne må påvirke områdets økologi og biologi. Det nærmeste, man kommer, er formålet at ‘bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed’.

Hvordan stemmer det overens med at inkludere byer og intensivt landbrugsdrift i nationalparkerne?

Hvad mener du?
Besøg vores Facebook-gruppe, og deltag i debatten om de danske nationalparker.

Nationalparklovens formål:
§1. Lovens formål er ved oprettelse af nationalparker at
1. skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning,
2. bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,
3. sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,
4. bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier,
5. bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet,
6. understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier,
7. fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet,
8. styrke formidling af viden om områdernes værdier og udvikling,
9. understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og
10. styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkers etablering og udvikling.