Paragraf 3-områder

Paragraf 3-områder
habitat types encompassed by section 3 of the protection of nature act

Naturtyper af særlig naturværdi beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3, omfattende heder, strandenge, strandsumpe, overdrev, ferske enge, moser, søer og vandløb. Loven omfatter sammenhængende arealer større end 2.500 kvm., søer større end 100 kvm. og udpegede vandløb. Beskyttelsen indebærer, at områdernes tilstand ikke må ændres uden tilladelse fra det lokale amt.

Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)