Fugledirektivet

Direktivet er sammen med habitatdirektivet EU’s vigtigste bidrag til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i medlemslandene. Fuglebeskyttelsesområderne udgør sammen med habitatområderne NATURA 2000, der er et net af beskyttede naturområder gennem hele EU.

Fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979, om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer) forpligter blandt andet medlemslandene til at udpege og sikre levesteder for fugle (fuglebeskyttelsesområder).

Der skal udpeges og sikres levesteder for en række arter, som er truede, følsomme overfor ændringer af levesteder, sjældne eller særligt opmærksomhedskrævende på anden måde Kilde: Naturstyrelsen