Habitatdirektivet

Habitatområderne er baseret på Habitatdirektivet fra 1992, der forpligter EU’s medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU. Sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet er det EU’s vigtigste bidrag til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i medlemsstaterne.

Direktivet pålægger også medlemsstaterne andre beskyttelser af deres natur. En af dem gælder en række dyrearter, som ikke må fanges, dræbes, forstyrres eller få ødelagt deres levesteder. En lignende beskyttelse gælder for en række plantearter, som ikke må plukkes, graves op eller på anden måde ødelægges. Endelig omfatter direktivet en række arter, som man kun må indsamle og udnytte under forudsætning, at de opretholdes i gunstig bevaringsstatus. Kilde: Naturstyrelsen