Hver fjerde danske art er truet

Arter af dyr og planter uddør med en hastighed, der er langt højere end den naturlige hastighed. Internationale kilder peger på en hastighed på 100 til 1000 gange det normale. Og det er vores skyld at dyrenes og planternes mangfoldighed bliver mindre. Altså menneskehedens skyld.

Den danske rødliste – listen over udrydningstruede dyrearter – vokser. Arter, som var almindelige for 10 eller 15 år siden begynder stille og roligt, at tage plads på listen over dyr, der risikerer at forsvinde helt. Et eksempel er haren. Synet af haren, der løber over en mark eller sidder i baghaven bliver stadigt sjældnere. Den er, sammen med mange andre dyr kommet på den såkaldte røde liste over truede dyrearter.

Af Søren Schaadt Larsen

Den røde liste er netop blevet opdateret af Danmarks Miljøundersøgelser, og det ser ikke godt ud. 25% af alle de dyrearter, der er blevet bedømt, er at finde på den røde liste.

“Det afgøres ved hjælp af det system som vi anvender, det er jo søgt gjort så objektivt som muligt. Så vi vurderer hvad er graden af tilbagegangen for pågældende art. Hvilke trusler virker på den. Så er det altså spørgsmålet om graden af tilbagegang blandt de enkelte arter, der afgør hvilken kategori de kommer i”, forklarer seniorbiolog fra Danmarks Miljøundersøgelser, Peter Wind.

Status for behandlede artsgrupper

RE CR EN VU NT Rødlistede
arter i alt
LC DD Bedømte
arter ialt
NA NE Antal arter i alt
197
(3%)
219
(3%)
431
(6%)
538
(7%)
376
(5%)
1761
(25%)
4824
(67%)
596
(8%)
7181
(100%)
1648
-
136
-
9010
-

Kilde: http://redlist.dmu.dk

Kategorierne indenfor rødlisten. Foto er taget fra http://redlist.dmu.dk

Kategorierne indenfor rødlisten. Foto er taget fra http://redlist.dmu.dk

I alt er 7181 arter blevet bedømt. Den gode nyhed er, at 67% af dem er listet som ”ikke truet”. Den dårlige er, at 25% eller 1761 arter befinder sig på den røde liste. Peter Wind forklarer, at man skal kigge på tallene med et forbehold: 

“Ved at gå frem på den måde, anvender vi systemet, som det er tilpasset på verdensplan. Som om den art vi vurderer, kun lever et sted, nemlig i Danmark. I mange tilfælde er det jo ikke tilfældet. Derfor går vi ind og ser på, hvordan artens mulighed er for at få tilført genetisk materiale på den ene eller anden måde fra nabolandene. Hvis der er sandsynlighed for at det kan lade sig gøre, så nedkategoriserer vi”, forklarer han.

Den røde liste deler sig også over flere kategorier, og kan derfor være misvisende. 376 eller 5% af det samlede antal bærer kategorien ”næsten truet”

De sidste 20% breder sig over kategorierne ”sårbar”, ”moderat truet”, ”kritisk truet” og ”forsvundet”.

25% procent af de danske dyr og planter befinder sig altså på den røde liste. Det er hver fjerde artsgruppe, som er sårbar, truet eller forsvundet indenfor de overordnede kategorier fugle, krybdyr, padder, ferskvandsfisk, insekter, edderkopper, karplanter, svampe og andre hvirvelløse grupper.

Og altså blandt de 538 forskellige arter, som er blevet erklæret sårbare, er haren, som ifølge DMU’s rødlistesystem er tæt på at være udryddelsestruet i visse dele af Jylland. De beskriver, at sandsynligheden for at arten uddør indenfor en periode på 100 år er over 10% .

Den danske rødliste er fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter retningslinier udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN). At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante- og dyrearternes risiko for at uddø. For at skabe overblik og mulighed for sammenligning er alle arter, der er taget stilling til, medtaget på Den danske Rødliste. Herved opnås et samlet overblik over antal af og status for arter registreret i Danmark i de behandlede grupper.
Kilde: DMU

“Nedgangen for haren er så voldsom, at der er fare for, at den kan forsvinde fra Danmark indenfor en overskuelig årrække”, forklarer Peter Wind.

Hvad årsagen er, ved de ikke helt 100% sikkert inde hos DMU, men det formodes at kunne have noget at gøre med landbrugsproduktionen i områderne:

Årsagen til de lave ungeoverlevelsesrater er ikke klarlagt. Intensivering af arealanvendelen i landbruget er formodentlig en betydende faktor.

Kilde: http://www.dmu.dk/dyr-planter/redlistframe/artsgrupper/

Hele problematikken om, at arterne dør hurtigere, end de ville have gjort det, hvis ikke mennesket havde været til, førte til at EU lavede en handlingsplan, som skulle stoppe nedgangen af biodiversiteten inden 2010, som ikke blev overholdt og som nu er blevet fulgt op af den næste EU-handlingsplan, med nogle mål, som skal standse nedgangen af biodiversitet inden 2020.

Her har vi i Danmark forpligtet os til at sørge for, at standse nedgangen i biodiversiteten inden 2020, og en af de ting vi gør er at lave nationalparker. I Lov om nationalparker står der bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed.

“Det ville da være ideelt, hvis nationalparkerne kunne være medvirkende til at dyrene, planterne og svampene får nogle fristeder, så de kan formere sig”, siger Peter Wind.