Nationalparkloven

Nationalparklovens formål:

§ 1. Lovens formål er ved oprettelse af nationalparker at
1 – skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning,
2 – bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,
3 – sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,
4 – bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier,
5 – bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet,
6 – understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier,
7 – fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet,
8 – styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling,
9 – understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne og
10 – styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkers etablering og udvikling.
Download hele nationalparkloven i PDF eller gå til retsinformations hjemmeside her.