Ordliste Fanen

 • Nationalparklovens formål: § 1. Lovens formål er ved oprettelse af nationalparker at 1 – skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning, 2 – bevare og styrke […]

  Nationalparkloven

  Nationalparklovens formål: § 1. Lovens formål er ved oprettelse af nationalparker at 1 – skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning, 2 – bevare og styrke […]

  Læs mere...

 • Den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN) er en paraplyorganisation, der samarbejder med FN, og hvor en række af de grønne organisationer i Danmark er medlemmer. Også Naturstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, er […]

  IUCN

  Den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN) er en paraplyorganisation, der samarbejder med FN, og hvor en række af de grønne organisationer i Danmark er medlemmer. Også Naturstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, er […]

  Læs mere...

 • Direktivet er sammen med habitatdirektivet EU’s vigtigste bidrag til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i medlemslandene. Fuglebeskyttelsesområderne udgør sammen med habitatområderne NATURA 2000, der er et net af beskyttede naturområder […]

  Fugledirektivet

  Direktivet er sammen med habitatdirektivet EU’s vigtigste bidrag til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i medlemslandene. Fuglebeskyttelsesområderne udgør sammen med habitatområderne NATURA 2000, der er et net af beskyttede naturområder […]

  Læs mere...

 • Habitatområderne er baseret på Habitatdirektivet fra 1992, der forpligter EU’s medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU. Sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet er det EU’s vigtigste […]

  Habitatdirektivet

  Habitatområderne er baseret på Habitatdirektivet fra 1992, der forpligter EU’s medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU. Sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet er det EU’s vigtigste […]

  Læs mere...

 • Paragraf 3-områder habitat types encompassed by section 3 of the protection of nature act Naturtyper af særlig naturværdi beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3, omfattende heder, strandenge, strandsumpe, overdrev, ferske enge, moser, […]

  Paragraf 3-områder

  Paragraf 3-områder habitat types encompassed by section 3 of the protection of nature act Naturtyper af særlig naturværdi beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3, omfattende heder, strandenge, strandsumpe, overdrev, ferske enge, moser, […]

  Læs mere...

 • ekstensivt landbrug, (se ekstensiv), dyrkning af store jordstrækninger uden rationel udnyttelse af jorden. ekstensiv, udstrakt, omfattende, fx om landbrug. Modsat intensiv. Kilde: Den Store Danske

  Ekstensivt landbrug

  ekstensivt landbrug, (se ekstensiv), dyrkning af store jordstrækninger uden rationel udnyttelse af jorden. ekstensiv, udstrakt, omfattende, fx om landbrug. Modsat intensiv. Kilde: Den Store Danske

  Læs mere...

 • Intensivt landbrug, dyrkningsform, hvor der lægges en stor årlig indsats i hver jordlod; indsatsen kan være økonomisk (brug af maskiner, kunstgødning og sprøjtemidler) eller bondens egen arbejdskraft. Intensive, mekaniserede landbrugssystemer […]

  Intensivt landbrug

  Intensivt landbrug, dyrkningsform, hvor der lægges en stor årlig indsats i hver jordlod; indsatsen kan være økonomisk (brug af maskiner, kunstgødning og sprøjtemidler) eller bondens egen arbejdskraft. Intensive, mekaniserede landbrugssystemer […]

  Læs mere...

 • Biodiversitet er betegnelsen for mangfoldigheden i alt levende. Biodiversitet er således antallet af forskellige frøer og tudser i vandhullet, fugle på himlen, sommerfugle i engen, laver i klitterne og svampe […]

  Biodiversitet

  Biodiversitet er betegnelsen for mangfoldigheden i alt levende. Biodiversitet er således antallet af forskellige frøer og tudser i vandhullet, fugle på himlen, sommerfugle i engen, laver i klitterne og svampe […]

  Læs mere...